FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10438 SOK. NO: 6 KARATAY / KONYA

AL-SAN KVK POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER
1. Giriş
2. Amaç
3. Kapsam
4. Veri Sorumlusunun Kişisel Veri İşleme Amacı
5. Kişisel Veri İşlemenin İlkeleri
6. Kişisel Veri İşlemenin Şartları
7. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
8. Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Süreci
9. Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yönetimi
10. Veri İşleyen Kişi Grubu ve Veri Kategorisi
11. Kişisel Verilerin Aktarılması
12. Bina ve Tesislerde Kamera İzleme Faaliyetleri
13. Yürürlük

1. Giriş
T.C. Anayasası’nın 20’nci maddesine göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, Veri Sorumlusu sıfatıyla AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi tarafından oluşturulan işbu kişisel verilerin korunması politikası ile; şirket çalışanları, iş başvuru sahipleri, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları, müşteriler, üçüncü kişiler ve ziyaretçiler gibi gerçek kişilerin işlenen kişisel verilerinin güvenli bir şekilde korunması süreci yönetilecektir. 6698 sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi tarafından gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

2. Amaç
AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi bu Politikayı uygulamadaki temel amacı, hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme ve verilerin korunması faaliyeti kapsamında alınan idari ve teknik tedbirler ile başta şirket çalışanları olmak üzere hukuki ve ticari ilişki içerisinde bulunduğu yukarıda sayılan gerçek kişilerin otomatik olan yada herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaktır.

3. Kapsam
Bu Politika; AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi başta çalışanlar olmak üzere, müşteriler, alt işverenler, alt işveren çalışanları, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, iş başvurusu sahipleri, stajyerler, üçüncü kişiler, müşteriler ve ziyaretçilerin, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.


4. Veri Sorumlusunun Kişisel Veri İşleme Amacı
Bu kapsamda AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:
• Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Tedarikçi ve Alt işverenlerle olan ilişkilerin yönetimi,
• Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,
• İç denetim ve hukuk işlemlerinin yürütülmesi,
• Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Talep ve şikâyet yönetimi,
• Yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
Yukarıda bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, 6698 sayılı Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi tarafından veri sahiplerinden açık rıza alınır.

5. Kişisel Veri İşlemenin İlkeleri
AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi bu Politika kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen ve aşağıda sıralanan temel ilkeler kapsamında çalışmalar yapılmaktadır:
√ Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
√ Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
√ Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
√ Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
√ Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
√ Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
√ Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
√ Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
√ Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
√ Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

6. Kişisel Veri İşlemenin Şartları
AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi, bu Politika kapsamında aşağıda sıralanan şartlarda kişisel veri işlemektedir:
√ Kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde,
√ Kişisel verilerin işlenmesi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması halinde,
√ AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,
√ Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması halinde,
√ Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibi veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunmasının zorunluluk arz etmesi halinde,
√ Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunluluk arz etmesi halinde,
√ Kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulması, kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumdaki kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması halinde, kişisel veriler işlenmektedir.

7. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, mevcut teknolojik imkânlar ve uygulamalara göre gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.Bu kapsamda;

√ AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi tarafından görevlendirilen bilişim uzmanları tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için şirket bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında kurulan sistem, Bilgi İşlem Departmanı tarafından denetlenmekte ve alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği şirket üst yönetimine raporlanmaktadır.
√ Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgi ve farkındalık düzeyleri artırılmakta ve eğitilmektedir.
√ AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerce gerçekleştirilen iş süreçleri analiz edilerek, kişisel veriler tanımlanmış, veri işleyenler tespit edilmiş, görev tanımları yapılmış, her biri ile veri işleyen sözleşmesi imzalanmıştır.
√ AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi tüm birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; 6698 sayılı Kanun’un aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygun bir biçimde belirlenmiştir.
√ AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi ile çalışanları, stajyerleri, çalışan adayları, alt işverenler ve tedarikçileri arasındaki hukuki ilişkiyi ortaya koyan dokümanlara yasaya aykırı olarak kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme, kullanmama ve paylaşmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanlar ve diğer kişilerin farkındalığı artırılmakta ve denetimleri gerçekleştirilmektedir.
√ AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
√ Kişisel Verilere erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetki matrisleri oluşturularak, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
√ Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
√ Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir.
√ Çalışanlar, tarafından işin gereği olarak öğrenilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklanamayacağı ve işleme amacı dışında kullanılamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
√ AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi iş ilişkisinde olduğu alt işveren ve tedarikçileri ile akdedilen sözleşmelere (gizlilik sözleşmesi);gerekli güvenlik tedbirlerinin alınacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasının sağlanacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
√ Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
√ Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.

8. Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Süreci
AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi iş bu Politikasında belirtilen amaçlar ile kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında şirketle paylaşılan kişisel veriler hakkında 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre sahip olunan haklar aşağıda sayılmaktadır:

√ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
√ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
√ Kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
√ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişileri bilme,
√ Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde düzeltilmesini isteme,
√ 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
√ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
√ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda sayılan hakları kullanmak için http://www.alsanas.com.tr web sitemizde yer alan “Başvuru Formu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak şirketimizle irtibata geçilebilir.
Kişisel veri sahibinin, yukarıda yer alan başvuruya uygun olarak iletilen talepleri AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

9. Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yönetimi
AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi ilgili kanunlarda, mevzuatta ve “Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası”nda öngörülen süreler kadar kişisel verileri saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süreyle saklanacağına ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmemişse, AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi tarafından yürütülen faaliyet ve uygulamalar ile şirketin ticari yaşamının gerektirdiği teamüllere göre veriler saklanmakta ve bilahare silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bununla birlikte kişisel verilerin işleme amacı sona ermiş olmasına rağmen; verilerin olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Bunun gibi durumlarda dahi saklanan kişisel verilere başka amaçlarla erişilememekte, sadece ilgili hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak amacıyla verilere erişim sağlanmaktadır. Her halükârda bahse konu süre sonunda kişisel veriler, Kişisel Verileri Saklama Veİmha Politikası”nda belirtilen teknik yöntemlerden şirketin iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaçı, kullanılarak yerine getirilmektedir. Kamera izleme ile ilgili tutulan kayıtlar 30 (otuz) günde bir silinmektedir.


10. Veri İşlenen Kişi Grubu ve Veri Kategorileri
AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi tarafından işbu Politika kapsamında aşağıda sıralanan kişilerin verileri işlenmektedir. Bunlar şirket çalışanları, iş başvuru sahipleri, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları, üçüncü kişiler ve ziyaretçiler gibi gerçek kişilerdir.

AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi 4857 sayılı İşKanunu’na göre, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan ve iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen kişilerin; kimlik, iletişim, lokasyon, aile ve yakınlık, adli sicil, görsel, eğitim, finans, özlük, sağlık ve biyometrik verilerini işlemektedir. 4857 sayılı Kanun kapsamında asıl işin bir bölümünde ya da yardımcı işlerinde iş alan alt işverenlerin istihdam ettiği gerçek kişiler ile hizmet tedariki maksadıyla tedarikçi sözleşmesi imzalanan tedarikçilerin istihdam ettiği çalışanlarının; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlük ve sağlık bilgilerini, alt işveren ve tedarikçilerin; kimlik, iletişim, görsel, imza ve finans bilgilerini, 3308 sayılı MeslekiEğitim Kanunu kapsamında staj yapan gerçek kişilerin; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlük ve sağlık bilgilerini, herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizinincelemesine açmış olan çalışan adaylarının; kimlik, iletişim, eğitim, lokasyon bilgilerini, iş bu Politika kapsamına girmeyen aile bireyleri, yakınlar ve eski çalışanlar gibi üçüncü kişilerin; kimlik bilgilerini, şirketin sahip olduğu fiziki yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan ziyaretçi konumundaki gerçek kişilerin; kimlik ve görsel bilgilerini işlemektedir.

11. Kişisel Verilerin Aktarılması
AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi 6698 sayılı Kanun’un 8ve 9 uncu maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:
√ AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi üst düzey yetkililerine,
√ AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi yetkililerine,
√ Hukuken yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarına
√ Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine
AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi bu Politika kapsamında işlediği kişisel verileri yurtdışına aktarmamaktadır.


Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili yasal düzenlemeler öncelikle uygulanmaktadır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.
İşbu Politikada yeni yasal düzenlemeler ve şirket politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni politika metni ilgili kişilere web sitesi üzerinden duyurulur.
http://www.meramun.com.tr web sayfasında çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmaktadır.


12. Bina ve Tesislerde Kamera İzleme Faaliyetleri
AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi kamera izleme faaliyetleri, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat, 6698 sayılı Kanun ve “Şirketimiz Kamera İzleme Politikası” nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak sürdürülmektedir. Kamera izleme faaliyeti, şirketin güvenliği ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyetler konusunda veri sahipleri 6698 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesine uygun olarak aydınlatılmaktadır. Kamera kayıtları yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlar dışında kimseyle paylaşılmamaktadır.

13. Yürürlük
AL-SAN GIDA TİC. VE SAN. A.Ş. şirketi tarafından uygulanacak olan işbu Politika 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Başvuru için TIKLAYINIZ.

Size sayfamızda mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler ve bunları nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında bilgi edinmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızdaki ziyaretinize devam ederek çerez kullanımını onaylamış olursunuz. Daha Fazla Bilgi Tamam